Ki Aikido

Ki Aikido Novara

Scritto il: martedì, 8 dicembre 2009 - 16:59:55

Tsuzukiwaza 1

Nuovi tsuzukiwaza:

1° Tsuzukiwaza - attacco: Katatetori (3 Sx -3 Dx - 4 Alternate)

1) Katatetori tenkan Kokyunage
2) Katatetori Kirikaeshi
 
3) Zempo Kokyunage
 
4) Kaitennage tenkan
5) Ikkyo Tenkan
 

 

(6) Yonkyo tenkan 

 

 7) Nikkyo Tenkan